Artikler

Ny praksis – Udlejers 2 ugers frist for at gøre krav gældende ved lejers fraflytning

Af stud.jur. Kathrine Kjeldgaard.

Lejelovens § 98 inderholder i stk. 2 en 2 ugers frist for udlejer til at fremkomme med krav mod lejer efter flyttesynets afholdelse eller lejers fraflytning. Bestemmelsen indeholder ikke en klar afgrænsning af hvilke krav mellem lejer og udlejer, der er underlagt denne frist. Højesteret har med deres afgørelse af den 29. september i år fastlagt hvilke krav, der er underlagt 2 ugers fristen.

Læs mere

Ny praksis – Hvornår skal udlejer reklamere for skjulte mangler?

Af stud.jur. Kathrine Kjeldgaard.

Ny Højesteret dom fra d. 1 september 2021 fastslår at en udlejer der først havde gjort sit mangelskrav på baggrund af skjult mangler gældende mere end en måned efter forholdets konstatering, var afskåret fra at gøre kravet gældende overfor lejer.

Læs mere

Ny praksis - kravet om forhåndsgodkendelse efter boligreguleringslovens § 5, stk. 3

Af stud.jur. Kathrine Kjeldgaard.

Ændringen af boligreguleringslovens § 5, stk. 2, som trådte i kraft for lidt over et år siden. Lovændringen medførte et nyt krav om forhåndsbesigtigelse af lejemålet inden en gennemgribende forbedring igangsætte efter boligreguleringslovens § 5, stk. 3. Det har været diskuteret, hvilken betydning den nye bestemmelse vil have og det er med boligrettens dom af den 29. juni 2021 nærmere klarlagt, hvilken betydning den nye bestemmelse har i praksis.

Læs mere

Flere lejere på lejekontrakten – hvilken betydning har dette for dig som udlejer, når den ene lejer fraflytter?

Af stud.jur. Kathrine Kjeldgaard.

I det tilfælde hvor udlejer har udlejet et lejemål til et kærestepar eller to venner, opstår spørgsmålet om hvorledes udlejer skal forholde sig, når den ene lejer ønsker at fraflytte lejemålet og den anden ønsker at blive boende. Udlejers retsstilling vil blive præsenteret i denne artikel.

Læs mere

Lovforslag – Styrkelse af fremlejetagers retssikkerhed

Af stud.jur. Kathrine Kjeldgaard.

Der har den seneste tid været en kritik af den manglende beskyttelse af fremlejetager i et fremlejeforhold. Denne kritik er opstået på baggrund af tilfælde, hvor fremlejegiver ikke tilbagebetaler fremlejetagers depositum. I de tilfælde er fremlejetager stillet dårligere end, hvis der havde været tale om et almindeligt lejeforhold. Dette har man fra politisk side nu et ønske om at gøre op med, hvilket dog umiddelbart virker til at komme udlejer til skade.

Læs mere

Ophævelse af lejer, hvis der bor for mange på adressen

Af stud.jur. Kathrine Kjeldgaard.

Lejeforholdet kan ophæves af udlejer, hvis der bor flere i lejemålet end der er værelser eller hvis lejer ueberettiget overlader brugen af det lejede til andre. Dette følger af Lejelovens § 93, stk. 1, litra f.

Læs mere

Hvad kan man som udlejer gøre, når lejer vanrøgter lejemålet?

Af stud.jur. Kathrine Kjeldgaard.

I denne artikel præsenteres hvilke regler der gælder, når lejer ikke passer ordentligt på lejemålet og dermed kan siges at vanrøgte lejemålet. Det er ikke altid klart, hvornår der foreligger vanrøgt og om denne er væsentligt nok til, at den kan berunde en ophævelse. Der er ligeledes en særlig fremgansmåde, der skal følges, hvis man som udlejer vil ophæve en lejeaftale grundet vanrøgt.

Læs mere

Behandling af sager ved huslejenævnet - Sådan skal du forholde dig som udlejer

Af stud.jur. Kathrine Kjeldgaard.

Huslejenævnet er et tvistløsningsorgan, som findes i hver kommune. Man kan gå til Huslejenævnet, hvis der opstår tvister i et privat lejeforhold mellem lejer og udlejer. Der er nogle særlige forhold og konsekvenser man skal være opmærksom på som udlejer, når en tvist behandles ved Huslejenævnet.

Læs mere

Guide: Depositum og forudbetalt leje - hvad må du som udlejer?

Af stud.jur. Kathrine Kjeldgaard.

Lejelovens § 34 regulerer reglerne for depositum og forudbetalt leje. Der er både regler for hvor meget man må opkræve for de to poster og hvordan man som udlejer kan anvende de to beløb.

Læs mere

Praksis - lejer kan ophæves, når lejer framelder sig el

Af stud.jur. Kathrine Kjeldgaard.

Udlejer kan ophæve lejeaftalen, hvis lejer misligholder sin betalingsforpligtelse. Det er dog yderligere et krav, at der er tale om en pligtig pengeydelse i lejeforholdet. Hvornår noget kan siges at være en pligtig pengeydelse i aftaleforholdet, har været prøvet ved domstolene i en sag, hvor lejer havde frameldt sig el hos forsyningen.

Læs mere

Guide: Sådan udarbejder du lejekontrakten

Af stud.jur. Kathrine Kjeldgaard.

Det er som udlejer gavnligt at lave en lejekontrakt, da lejelovens regler generelt tilgodeser lejer. Der er dog nogle forhold, man skal være særligt opmærksom på, når man laver en lejekontrakt.

Læs mere

Opkrævning af istandsættelse ved lejers fraflytning uden at lade arbejdet udføre

Af stud.jur. Kathrine Kjeldgaard.

Det er i praksis fastlagt, at udlejer kan rette et istandsættelseskrav mod lejer ved dennes fraflytning uden, at arbejdet nødvendigvis udføres.

Læs mere

Ændring af BRL § 5, stk. 2 - Betingelserne for gennemgribende moderniseringer pr. 1/7 2020

Af stud.jur. Kathrine Kjeldgaard

Der er med virkning fra den 1/7 2020 foretaget ændringer i Boligreguleringslovens § 5. Ændringer kommer ovenpå en længere politisk debat om reglen i Boligreguleringslovens § 5, stk. 2 og den praksis den har medført. Ændringen er alt andet lige en skærpelse af udlejers mulighed for at foretage en gennemgribende renovering og ligeledes en skærpelse af kravet til fastsættelsen af lejen efter bestemmelsen.

Læs mere

Forbedringsforhøjelser - når udlejer vil forbedre lejemålet

Af stud.jur. Kathrine Kjeldgaard

Når der foretages forbedringer i ejendommen, som øger det lejedes brugsværdi, kan udlejer kræve en tilsvarende lejeforhøjelse. Der skal sondres mellem forbedringsforhøjelser og vedligeholdelse, da udlejer ikke kan hæve lejen på baggrund af vedligeholdelse af lejemålet. Forbedringsforhøjelser kan bl.a. være udskiftning af vinduer, opsætning af elevator eller altaner og modernisering af køkken og bad.

Læs mere

Fraflytningsrapporten – et krav om specifikation

Af stud.jur. Kathrine Kjeldgaard.

Der er adskillige krav efter Lejelovens § 98, der skal overholdes af udlejer ved lejers fraflytning. Der er for udarbejdelsen af fraflytningsrapporter et krav om specifikation.

Læs mere

Udlejers mulighed for at opsige lejer - Lejelovens §§ 82 og 83

Af stud.jur. Kathrine Kjeldgaard.

Lejeloven er til for at beskytte lejer. Dette kommer til udtryk ved udlejers muligheder for at opsige lejer loven. Udlejer kan nemlig kun opsige lejer i de tilfælde, hvor lejer kan opsiges efter reglerne i Lejelovens §§ 82 og 83.

Læs mere

Ny praksis - Lempelse af reglerne om udlejers indkaldelse til fraflytningssyn

Af stud.jur. Kathrine Kjeldgaard.

Lejelovens regler er som hovedregel til for at beskytte lejerne. Efter ændringen af lejeloven i 2015 blev der i lovens § 98 indsat skærpede regler for udlejers indkaldelse til fraflytningssyn. Disse regler har særligt betydning for den udlejer, der udlejer mere end ét lejemål. Udlejer af flere lejemål skal nemlig afholde et fraflytningssyn senest 2 uger efter lejers fraflytning.

Læs mere

Din lejers ret til at bytte bolig

Af stud.jur. Kathrine Kjeldgaard.

Din lejer kan have ret til at bytte bolig med en anden lejer. Dette kræver dog, at nogle bestemte betingelser er opfyldt. Det kan derfor være godt som udlejer at have styr på reglerne for lejers ret til at bytte bolig.

Læs mere

Guide: Sådan håndterer du lejers indflytning korrekt som flerudlejer

Af stud.jur. Kathrine Kjeldgaard.

Lejelovens § 9 indeholder en regel om afholdelse af et indflytningssyn og de formalia der skal overholdes i forbindelse med dette. Disse regler gennemgås i denne artikel.

Læs mere

Ny praksis - Hvornår er et påkrav kommet frem?

Af stud.jur. Kathrine Kjeldgaard.

Der er særlige regler for udlejers mulighed for at ophæve lejer grundet betalingsmisligholdelse. Lejer skal have tilsendt et påkrav skriftligt, som giver lejer 14 dage efter påkravets fremkomst til at betale. Hvis ikke der sker betaling inden for fristen, kan lejer ophæves. Det har dermed betydning, hvornår påkravet et kommet frem til lejer, i forhold til hvornår man endeligt kan ophæve lejer. Højesteret har i deres dom afsagt den 11. marts 2020 taget stilling til, hvornår et brev anses for at være kommet frem.

Læs mere

Husordenen - hvorfor du som udlejer bør have en husorden for din ejendom

Af stud.jur. Kathrine Kjeldgaard.

Her kan du læse nærmere om, hvorfor man som udlejer med fordel kan lave en husorden for ens ejendomme og hvilke retsvirkninger denne har.

Læs mere

Ny praksis – ikke muligt for lejer digitalt at gøre gyldig indsigelse mod udlejers opsigelse

Af stud.jur. Kathrine Kjeldgaard.

Højesteret har i maj 2020 afsagt en dom om lejers mulighed for at gøre indsigelse mod udlejers opsigelse.

Læs mere

Guide: Hvilke regler for huslejefastsættelse finder anvendelse på din ejendom?

Af stud.jur. Synøve Larsen.

Her finder du en oversigt over reglerne om huslejefastsættelse, samt en oversigt over, hvilke muligheder du har for at regulere huslejen.

Læs mere

Guide: Sådan håndterer du skimmelsvamp

Af stud.jur. Synøve Larsen.

Der kan opstå mange spørgsmål i forbindelse med konstatering af skimmelsvamp i et lejemål. Her finder du svar på, hvordan du som udlejer bør reagere på, at der opstår skimmelsvamp i et af dine lejemål, hvem der har ansvaret for at udbedre skimmelsvampen og hvilke forebyggende foranstaltninger, du som udlejer kan tage. 

Læs mere

Når lejer skal udsættes - udsættelsesprocessen

Af stud.jur. Synøve Larsen.

Hvis lejer ikke betaler sin husleje, eller andre pligtige pengeydelser i forbindelse med lejeforholdet – dette kan f.eks. være aconto, efterbetaling af forbrug, depositum og forudbetalt leje – har udlejer mulighed for at ophæve og udsætte lejer. Dette forudsætter dog, at udlejer opfylder alle såkaldte formelle krav, der stilles i den forbindelse.

Læs mere

Hvor skal du som udlejer henvende dig, når du har problemer med din lejer?

Af stud.jur. Synøve Larsen.

Når der opstår problemer med lejer, findes der forskellige instanser at rette henvendelse til, alt afhængigt af, hvilken tvist, der er tale om. Her finder du en beskrivelse af de forskellige instanser og hvilken type sager, de hver især behandler, samt de omkostninger, du kan forvente at skulle afholde.

Læs mere

Aftale om initiativer mod kortsigtede investeringer i private udlejningsboliger indgået – en regulering af Boligreguleringslovens § 5, stk. 2.

Af stud.jur. Synøve Larsen.

Den 30. januar 2020 indgik regeringen en endelig aftale med partiet DF, der skal gribe ind over for boligspekulanter. Ændringerne forventes at træde i kraft den 1. juli 2020.

Læs mere

Nettoprisindeksregulering

Af stud.jur. Synøve Larsen

Før 1. juli 2015 har der gyldigt kunne aftales trappelejeregulering. Med de nye regler er denne form for lejeregulering dog blevet afskaffet og i stedet er der åbnet op for, at lejen kan prisindeksreguleres én gang årligt.

Læs mere

Tilbudspligten

Af stud.jur. Synøve Larsen

Det følger af Lejelovens § 100, at ejendomme, der helt eller delvis anvendes til beboelse, skal tilbydes til lejerne i ejendommen på andelsbasis, inden ejendommen overdrages til anden side. Men hvornår er det præcis, at denne tilbudspligt udløses?

Læs mere

Guide til et gyldigt påkrav

Af stud.jur. Synøve Larsen

Som udlejer har du mulighed for at ophæve en lejeaftale, hvis lejer ikke betaler husleje eller anden pligtig pengeydelse til tiden. Anden pligtig pengeydelse kan f.eks. være aconto vand og varme.

Førend udlejer kan ophæve en lejeaftale grundet for sen betaling, skal udlejer sende et skriftligt påkrav om betaling til lejeren. Har lejer ikke betalt senest 14 dage efter at have modtaget påkravet, kan udlejer ophæve lejeaftalen.

Læs mere

Det skal du huske, når lejer opsiger sit lejemål.

Af stud.jur. Synøve Larsen

Som udlejer skal du huske at opfylde de formelle krav Lejeloven opstiller i forbindelse med lejers fraflytning – også selvom lejemålet er indgået før 1. juli 2015!

Læs mere

Dødsfald, plejehjem, skilsmisse og ophævelse af parforhold

Af stud.jur. Synøve Larsen

Lejeloven hjemler særlige rettigheder i tilfælde af en lejers dødsfald, lejers anbringelse på plejehjem, lejers separation eller skilsmisse og lejers ophævelse af parforhold. Det er derfor relevant for udlejer at have kendskab til disse rettigheder og retsfølgerne heraf.  

Læs mere

Konsekvenser ved en skærpelse af Boligreguleringslovens § 5, stk. 2

Af stud.jur. Synøve Larsen

Boligreguleringslovens § 5, stk. 2 er gennem den senere tid blevet omdiskuteret og nu ønsker flere partier og lejerforeninger at få fjernet – eller i hvert fald skærpet – anvendelsen af bestemmelsen. Dette kan have nogle uheldige konsekvenser for udlejerne, byerne og endog også for lejerne.

Læs mere

Hvornår har lejer (ikke) ret til tilbagebetaling af erlagt aconto

Af stud.jur. Synøve Larsen

Det er en udbredt opfattelse blandt lejerforeninger, at lejer har krav på tilbagebetaling af erlagt aconto, såfremt udlejer ikke rettidigt sender gyldige forbrugsopgørelser til lejer. Dette er imidlertid sjældent tilfældet.

Læs mere

Køb af ejendom med lejer – hvad gælder?

Af stud.jur. Clara Guldbæk

Som potentiel køber kan man komme i en situation, hvor man ønsker at købe en bolig, hvor sælger har udlejet boligen til tredjepart, dvs. en lejer. Artiklens formål er at belyse problemstillingerne herved, samt hvordan man som køber skal forholde sig i denne situation.

Læs mere

Lejer skal betale a conto trods forkert eller ugyldigt forbrugsregnskab

Af stud.jur. Synøve Larsen

Vestre Landsret har i dommen GD 2017/01 V fastlagt, at lejer ikke har krav på tilbagebetaling af opkrævet a conto, selvom udlejers afsendte forbrugsregnskab, er ugyldigt.

Læs mere

Tidsbegrænsede lejemål – det skal du vide, inden du indgår i en tidsbegrænset lejeaftale.

Af stud.jur. Synøve Larsen

En udlejer af et tidsbegrænset lejemål kan komme til at "hænge på sine lejere”, hvis ikke de relevante regler iagttages. I denne artikel gennemgås de typiske faldgruber, der kan resultere i, at udlejer pludselig står med en tidsubegrænset lejer.

Læs mere

Korttidsfremleje af boliglejemål gennem Airbnb.

Af stud.jur. Synøve Larsen

Airbnb er en online markedsplads for udlejning og booking af overnatningsmuligheder. Det kan være fristende for en lejer at fremleje sit lejemål i korte perioder ad gangen, hvor de selv er bortrejst, og på den måde tjene en ekstra skilling. Det er derfor et relevant emne for enhver udlejer og spørgsmålet, om hvorvidt lejer er berettiget hertil, opstår.

Læs mere

Guide til et gyldigt forbrugsregnskab

Af stud.jur. Synøve Larsen

Det er afgørende, at du som udlejer opfylder Lejelovens krav til forbrugsregnskaber, hvis du opkræver forbrug gennem a conto. Konsekvensen af ikke at opfylde disse krav er nemlig, at udlejer mister retten til at kræve tillægsbetaling for overforbrug af lejer.

Læs mere

Hvordan er udlejer stillet ved fremleje?

Af stud.jur. Stig Malmberg

HVornår har lejer ret til at fremleje hele eller dele af sit lejemål? Hvornår har udlejer ret til at modsætte sig et sådant fremlejeforhold? Få styr på reglerne her. 

Læs mere

Genudlejningspligten

Af stud.jur. Clara Christine Guldbæk

Ønsker en lejer at fraflytte sit lejemål inden udløbet af opsigelsesvarslet, har udlejer en genudlejningspligt - men hvor langt rækker denne?

Læs mere

Udlejers mulighed for opsigelse/ophævelse af lejer ved brud på god skik og orden

Af stud.jur. Synøve Larsen

Udlejere kan desværre befinde sig i den situation, at opsigelse eller ligefrem ophævelse af lejer, anses som værende nødvendigt grundet lejerens uacceptable adfærd.

Læs mere

Udlejers adgang til det lejede

Af stud.jur. Stig Malmberg

Hvonår har man som udlejer adgang til at besigtige eller foretage vedligeholdelse i et udlejet lejemål. Det er ikke altid lige nemt.

Læs mere

Nye Regler: Digital Kommunikation i Lejeforholdet

Af stud.jur. Clara Christine Guldbæk

Der er i år trådt nye regler i kraft, som har til formål at forbedre og lette kommunikationen i et lejeforhold, herunder ind- og fraflytningssyn, udlejers tilbudspligt mv.

Læs mere

Indkaldelse til indflytnings- og fraflytningstilsyn

Af stud.jur. Synøve Larsen

Det er ikke lige meget, hvorvidt du som udlejer overholder reglerne om indkaldelse til indflytnings- og fraflytningstilsyn.

Læs mere

Det digitale fraflytningssyn - hvordan og hvorfor

Af stud.jur. Stig Malmberg

De nye regler om digital kommunikation har lettet måden at udlevere synsrapporter på, men man skal stadig være meget påpasselig som udlejer.

Læs mere

Er du interesseret i at høre mere?

Medlem af Ejendomsforeningen Danmark og Danske udlejere.

Applikationer
Kontakt os
Kontakt os

Tlf.: +45 31 124 570
E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. 
C
VR 42025895