Artikler

Fraflytningsrapporten – et krav om specifikation

Af stud.jur. Kathrine Kjeldgaard.

Der er adskillige krav efter Lejelovens § 98, der skal overholdes af udlejer ved lejers fraflytning. Der er for udarbejdelsen af fraflytningsrapporter et krav om specifikation.

Læs mere

Udlejers mulighed for at opsige lejer - Lejelovens §§ 82 og 83

Af stud.jur. Kathrine Kjeldgaard.

Lejeloven er til for at beskytte lejer. Dette kommer til udtryk ved udlejers muligheder for at opsige lejer loven. Udlejer kan nemlig kun opsige lejer i de tilfælde, hvor lejer kan opsiges efter reglerne i Lejelovens §§ 82 og 83.

Læs mere

Ny praksis - Lempelse af reglerne om udlejers indkaldelse til fraflytningssyn

Af stud.jur. Kathrine Kjeldgaard.

Lejelovens regler er som hovedregel til for at beskytte lejerne. Efter ændringen af lejeloven i 2015 blev der i lovens § 98 indsat skærpede regler for udlejers indkaldelse til fraflytningssyn. Disse regler har særligt betydning for den udlejer, der udlejer mere end ét lejemål. Udlejer af flere lejemål skal nemlig afholde et fraflytningssyn senest 2 uger efter lejers fraflytning.

Læs mere

Din lejers ret til at bytte bolig

Af stud.jur. Kathrine Kjeldgaard.

Din lejer kan have ret til at bytte bolig med en anden lejer. Dette kræver dog, at nogle bestemte betingelser er opfyldt. Det kan derfor være godt som udlejer at have styr på reglerne for lejers ret til at bytte bolig.

Læs mere

Guide: Sådan håndterer du lejers indflytning korrekt som flerudlejer

Af stud.jur. Kathrine Kjeldgaard.

Lejelovens § 9 indeholder en regel om afholdelse af et indflytningssyn og de formalia der skal overholdes i forbindelse med dette. Disse regler gennemgås i denne artikel.

Læs mere

Ny praksis - Hvornår er et påkrav kommet frem?

Af stud.jur. Kathrine Kjeldgaard.

Der er særlige regler for udlejers mulighed for at ophæve lejer grundet betalingsmisligholdelse. Lejer skal have tilsendt et påkrav skriftligt, som giver lejer 14 dage efter påkravets fremkomst til at betale. Hvis ikke der sker betaling inden for fristen, kan lejer ophæves. Det har dermed betydning, hvornår påkravet et kommet frem til lejer, i forhold til hvornår man endeligt kan ophæve lejer. Højesteret har i deres dom afsagt den 11. marts 2020 taget stilling til, hvornår et brev anses for at være kommet frem.

Læs mere

Husordenen - hvorfor du som udlejer bør have en husorden for din ejendom

Af stud.jur. Kathrine Kjeldgaard.

Her kan du læse nærmere om, hvorfor man som udlejer med fordel kan lave en husorden for ens ejendomme og hvilke retsvirkninger denne har.

Læs mere

Ny praksis – ikke muligt for lejer digitalt at gøre gyldig indsigelse mod udlejers opsigelse

Af stud.jur. Kathrine Kjeldgaard.

Højesteret har i maj 2020 afsagt en dom om lejers mulighed for at gøre indsigelse mod udlejers opsigelse.

Læs mere

Guide: Hvilke regler for huslejefastsættelse finder anvendelse på din ejendom?

Af stud.jur. Synøve Larsen.

Her finder du en oversigt over reglerne om huslejefastsættelse, samt en oversigt over, hvilke muligheder du har for at regulere huslejen.

Læs mere

Guide: Sådan håndterer du skimmelsvamp

Af stud.jur. Synøve Larsen.

Der kan opstå mange spørgsmål i forbindelse med konstatering af skimmelsvamp i et lejemål. Her finder du svar på, hvordan du som udlejer bør reagere på, at der opstår skimmelsvamp i et af dine lejemål, hvem der har ansvaret for at udbedre skimmelsvampen og hvilke forebyggende foranstaltninger, du som udlejer kan tage. 

Læs mere

Når lejer skal udsættes - udsættelsesprocessen

Af stud.jur. Synøve Larsen.

Hvis lejer ikke betaler sin husleje, eller andre pligtige pengeydelser i forbindelse med lejeforholdet – dette kan f.eks. være aconto, efterbetaling af forbrug, depositum og forudbetalt leje – har udlejer mulighed for at ophæve og udsætte lejer. Dette forudsætter dog, at udlejer opfylder alle såkaldte formelle krav, der stilles i den forbindelse.

Læs mere

Hvor skal du som udlejer henvende dig, når du har problemer med din lejer?

Af stud.jur. Synøve Larsen.

Når der opstår problemer med lejer, findes der forskellige instanser at rette henvendelse til, alt afhængigt af, hvilken tvist, der er tale om. Her finder du en beskrivelse af de forskellige instanser og hvilken type sager, de hver især behandler, samt de omkostninger, du kan forvente at skulle afholde.

Læs mere

Aftale om initiativer mod kortsigtede investeringer i private udlejningsboliger indgået – en regulering af Boligreguleringslovens § 5, stk. 2.

Af stud.jur. Synøve Larsen.

Den 30. januar 2020 indgik regeringen en endelig aftale med partiet DF, der skal gribe ind over for boligspekulanter. Ændringerne forventes at træde i kraft den 1. juli 2020.

Læs mere

Nettoprisindeksregulering

Af stud.jur. Synøve Larsen

Før 1. juli 2015 har der gyldigt kunne aftales trappelejeregulering. Med de nye regler er denne form for lejeregulering dog blevet afskaffet og i stedet er der åbnet op for, at lejen kan prisindeksreguleres én gang årligt.

Læs mere

Tilbudspligten

Af stud.jur. Synøve Larsen

Det følger af Lejelovens § 100, at ejendomme, der helt eller delvis anvendes til beboelse, skal tilbydes til lejerne i ejendommen på andelsbasis, inden ejendommen overdrages til anden side. Men hvornår er det præcis, at denne tilbudspligt udløses?

Læs mere

Guide til et gyldigt påkrav

Af stud.jur. Synøve Larsen

Som udlejer har du mulighed for at ophæve en lejeaftale, hvis lejer ikke betaler husleje eller anden pligtig pengeydelse til tiden. Anden pligtig pengeydelse kan f.eks. være aconto vand og varme.

Førend udlejer kan ophæve en lejeaftale grundet for sen betaling, skal udlejer sende et skriftligt påkrav om betaling til lejeren. Har lejer ikke betalt senest 14 dage efter at have modtaget påkravet, kan udlejer ophæve lejeaftalen.

Læs mere

Det skal du huske, når lejer opsiger sit lejemål.

Af stud.jur. Synøve Larsen

Som udlejer skal du huske at opfylde de formelle krav Lejeloven opstiller i forbindelse med lejers fraflytning – også selvom lejemålet er indgået før 1. juli 2015!

Læs mere

Dødsfald, plejehjem, skilsmisse og ophævelse af parforhold

Af stud.jur. Synøve Larsen

Lejeloven hjemler særlige rettigheder i tilfælde af en lejers dødsfald, lejers anbringelse på plejehjem, lejers separation eller skilsmisse og lejers ophævelse af parforhold. Det er derfor relevant for udlejer at have kendskab til disse rettigheder og retsfølgerne heraf.  

Læs mere

Konsekvenser ved en skærpelse af Boligreguleringslovens § 5, stk. 2

Af stud.jur. Synøve Larsen

Boligreguleringslovens § 5, stk. 2 er gennem den senere tid blevet omdiskuteret og nu ønsker flere partier og lejerforeninger at få fjernet – eller i hvert fald skærpet – anvendelsen af bestemmelsen. Dette kan have nogle uheldige konsekvenser for udlejerne, byerne og endog også for lejerne.

Læs mere

Hvornår har lejer (ikke) ret til tilbagebetaling af erlagt aconto

Af stud.jur. Synøve Larsen

Det er en udbredt opfattelse blandt lejerforeninger, at lejer har krav på tilbagebetaling af erlagt aconto, såfremt udlejer ikke rettidigt sender gyldige forbrugsopgørelser til lejer. Dette er imidlertid sjældent tilfældet.

Læs mere

Køb af ejendom med lejer – hvad gælder?

Af stud.jur. Clara Guldbæk

Som potentiel køber kan man komme i en situation, hvor man ønsker at købe en bolig, hvor sælger har udlejet boligen til tredjepart, dvs. en lejer. Artiklens formål er at belyse problemstillingerne herved, samt hvordan man som køber skal forholde sig i denne situation.

Læs mere

Lejer skal betale a conto trods forkert eller ugyldigt forbrugsregnskab

Af stud.jur. Synøve Larsen

Vestre Landsret har i dommen GD 2017/01 V fastlagt, at lejer ikke har krav på tilbagebetaling af opkrævet a conto, selvom udlejers afsendte forbrugsregnskab, er ugyldigt.

Læs mere

Tidsbegrænsede lejemål – det skal du vide, inden du indgår i en tidsbegrænset lejeaftale.

Af stud.jur. Synøve Larsen

En udlejer af et tidsbegrænset lejemål kan komme til at "hænge på sine lejere”, hvis ikke de relevante regler iagttages. I denne artikel gennemgås de typiske faldgruber, der kan resultere i, at udlejer pludselig står med en tidsubegrænset lejer.

Læs mere

Korttidsfremleje af boliglejemål gennem Airbnb.

Af stud.jur. Synøve Larsen

Airbnb er en online markedsplads for udlejning og booking af overnatningsmuligheder. Det kan være fristende for en lejer at fremleje sit lejemål i korte perioder ad gangen, hvor de selv er bortrejst, og på den måde tjene en ekstra skilling. Det er derfor et relevant emne for enhver udlejer og spørgsmålet, om hvorvidt lejer er berettiget hertil, opstår.

Læs mere

Guide til et gyldigt forbrugsregnskab

Af stud.jur. Synøve Larsen

Det er afgørende, at du som udlejer opfylder Lejelovens krav til forbrugsregnskaber, hvis du opkræver forbrug gennem a conto. Konsekvensen af ikke at opfylde disse krav er nemlig, at udlejer mister retten til at kræve tillægsbetaling for overforbrug af lejer.

Læs mere

Hvordan er udlejer stillet ved fremleje?

Af stud.jur. Stig Malmberg

HVornår har lejer ret til at fremleje hele eller dele af sit lejemål? Hvornår har udlejer ret til at modsætte sig et sådant fremlejeforhold? Få styr på reglerne her. 

Læs mere

Genudlejningspligten

Af stud.jur. Clara Christine Guldbæk

Ønsker en lejer at fraflytte sit lejemål inden udløbet af opsigelsesvarslet, har udlejer en genudlejningspligt - men hvor langt rækker denne?

Læs mere

Udlejers mulighed for opsigelse/ophævelse af lejer ved brud på god skik og orden

Af stud.jur. Synøve Larsen

Udlejere kan desværre befinde sig i den situation, at opsigelse eller ligefrem ophævelse af lejer, anses som værende nødvendigt grundet lejerens uacceptable adfærd.

Læs mere

Udlejers adgang til det lejede

Af stud.jur. Stig Malmberg

Hvonår har man som udlejer adgang til at besigtige eller foretage vedligeholdelse i et udlejet lejemål. Det er ikke altid lige nemt.

Læs mere

Nye Regler: Digital Kommunikation i Lejeforholdet

Af stud.jur. Clara Christine Guldbæk

Der er i år trådt nye regler i kraft, som har til formål at forbedre og lette kommunikationen i et lejeforhold, herunder ind- og fraflytningssyn, udlejers tilbudspligt mv.

Læs mere

Indkaldelse til indflytnings- og fraflytningstilsyn

Af stud.jur. Synøve Larsen

Det er ikke lige meget, hvorvidt du som udlejer overholder reglerne om indkaldelse til indflytnings- og fraflytningstilsyn.

Læs mere

Det digitale fraflytningssyn - hvordan og hvorfor

Af stud.jur. Stig Malmberg

De nye regler om digital kommunikation har lettet måden at udlevere synsrapporter på, men man skal stadig være meget påpasselig som udlejer.

Læs mere

Er du interesseret i at høre mere?

Medlem af Ejendomsforeningen Danmark og Danske udlejere.

Applikationer
Kontakt os
Kontakt os
Tlf.: +45 31 124 570
E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.