Nettoprisindeksregulering

Nettoprisindeksregulering

2020-01-17


Det følger af Lejelovens § 53, stk. 2, at det kan aftales, at lejen én gang årligt reguleres efter udviklingen i Danmarks Statistiks nettoprisindeks. Lejeforhøjelse kan gennemføres alene ved udlejerens skriftlige meddelelse herom til lejeren.

Der gælder visse formkrav, før der gyldigt kan gennemføres nettoprisindeksregulering.

Det skal for det første være aftalt – altså skal det være oplyst i § 11, at lejen nettoprisindeksreguleres.

Derudover skal det være oplyst, hvilken dato lejen nettoprisindeksreguleres.

Slutteligt skal det oplyses, hvilket indeks lejen reguleres med. Hermed menes en oplysning om, hvilken måneds indeks, der anvendes til sammenligning.

En bestemmelse om nettoprisindeksregulering kan se således ud:

”Nærværende lejemål er lejet ud efter Lejelovens § 47, og i henhold til Lejelovens § 53, stk. 2 aftales det, at lejen indeksreguleres i lejeperioden. Hver den 1. januar reguleres den gældende leje ekskl. acontobetalinger med stigningen i indekset fra oktober måned året før til oktober måned forud for reguleringstidspunktet.

Reguleringen sker således: Gældende leje / gammelt indeks x nyt indeks = ny leje.

Første gang lejen reguleres er den: 1. januar 2021

Udover den ovenfor fastsatte lejeregulering, kan lejen reguleres som følge af stigninger i skatter og afgifter, jf. Lejelovens §§ 50-52. Udlejer er berettiget til helt eller delvist at undlade at opkræve ovennævnte forhøjelse af lejen, uden at dette kan betragtes som et afkald på retten til at opkræve forhøjelserne i de efterfølgende år. Forbedres det lejede efter principperne i Lejelovens § 58 kan der tillige varsles lejeforhøjelse for forbedringerne efter lovgivningens regler herom.”

Men hvad så med de lejemål, hvor der allerede gælder en trappelejeklausul og denne udløber?

Trappelejeklausuler der findes i lejekontrakter indgået før 1. juli 2015, er fortsat gyldige, men disse vil dog efter deres natur udløbe på et givent tidspunkt. Når sådanne trappelejeklausuler udløber, vil det  være muligt for udlejer at indgå aftale med lejer om nettoprisindeksregulering. Lejer kan dog modsætte sig en sådan aftale.

Vil lejer ikke gå med til en aftale om nettoprisindeksregulering, har udlejer fortsat mulighed for at regulere lejen i henhold til lejelovens § 47. Herefter kan udlejer varsle en huslejestigning begrundet i det lejedes værdi. Dette kræver dog naturligvis at kravene er opfyldt herfor. Førend udlejer kan kræve en huslejestigning efter det lejedes værdi, skal den nuværende leje være væsentligt lavere end det lejedes aktuelle værdi. For at opfylde kravet om ”væsentligt lavere”, skal der sandsynligvis være tale om en forskel på 10-12 %.

Det gælder endvidere, at en huslejestigning efter lejelovens § 47 først kan ske to år efter lejeaftalens indgåelse og herefter alene med minimum to års mellemrum. Der kan dog godt varsles en huslejestigning efter § 47, selvom der det forrige år er sket en stigning i henhold til en klausul om trappeleje.

Er du interesseret i at høre mere?

Medlem af Ejendomsforeningen Danmark og Danske udlejere.

Applikationer
Kontakt os
Kontakt os

Tlf.: +45 31 124 570
E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. 
C
VR 42025895